order_bg

Goldaw

PCB ShinTech üpjün etmegi maksat edinýärTaslamalaryňyzy wagtynda we býudjetde saklamak üçin doly tehniki we müşderi hyzmat topary bilen iň oňat tehniki goldaw.Jogap ýa-da kömek gözleýän bolsaňyz, pudakdaky iň oňat konserw hyzmatyny hödürleýän Müşderi Hyzmat toparymyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Ofis sagatlary we dynç alyş senenamasy

Iş wagty (GMT + 8):

● Duşenbe - Juma: irden 8:30 - agşam 5:30

● Şenbe: irden 8:30 - 11:30

Business Iş günlerinde, goldaw we satuw işgärleri sagat 8: 00-dan 8: 00-a çenli, şenbe günleri bolsa 2-e çenli elýeterli bolan gije-gündiziň dowamynda 24 sagat işleýän tehniki goldaw inersenerleri bar.

Sales Satuw we goldaw bölümlerimiz dynç günleri we Hytaýyň ähli esasy dynç alyş günlerinde ýapylýar, ýöne önümçilik kärhanamyz gije-gündiziň dowamynda işleýär.

Sales Satuw wekili haýyşlaryňyzy alanyňyzdan soň size jogap berer.

Baýram kalendary (GMT + 8):

Aşakdaky tablisada 2022-nji ýylda meýilleşdirilen Hytaý dynç alyşlary görkezilýär. PCB ShinTech-iň işgärleri dynç günleri we Bahar baýramy we Milli günlerden başga-da nobatçy bolsalar-da, logistika hyzmatdaşlarymyz ähli dynç alyş günlerinde işden çykyp bilerler.Gijä galmazlyk üçin, PCB sargytlaryny dynç alyş möwsüminden öň barlaň we meýilleşdiriň.Şeýle hem, şol dynç alyşlardan 30 gün öň pcbshintech.com baş sahypasynda ünsüňizi çekeris.

Baýram Sene Dowamlylygy
Täze ýyl güni 2022.1.1 - 2022.1.3 3 gün
Bahar baýramy 2022.1.31 - 2022.2.6 7 gün
Mazar süpürmek güni 2022.4.5 1 gün
Zähmet güni 2022.4.30 - 2022.5.2 2,5 gün
“Dragon Boat” festiwaly 2022.6.3 1 gün
Orta güýz festiwaly 2022.9.10 - 2022.9.12 3 gün
Milli gün 2022.10.1 - 2022.10.7 7 gün

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, bize jaň edip bilersiňiz+ 86-13430714229ýa-daBiz bilen habarlaşyň.

Gurşun wagty

Arealaňaç PCB önümleri

Zynjyr tagtalaryny köpçülikleýin öndürmek üçin öňdebaryjy wagtymyz, adatça 5-15 iş güni, prototip ýa-da PCB-leriň sargytlary üçin 3-7 iş güni.

Leadörite gurşun wagty önümiňiziň aýratynlyklaryna, mukdaryna we sargyt möwsüminiň köpelmegine we başgalaryna baglydyr.Gyssagly sargyt bar (2 gatly PCB üçin 10 sanydan az 24 sagat garaşyp bolýar) we goşmaça töleg talap edilýär.Adatça, PCB önümçiligini çaltlaşdyryp, işi 1-4 iş gününiň içinde tamamlap bileris.

PCB Assambleýasy

Tüweleý PCB gurnama sargytlary üçin öňdebaryjy wagtymyz, adatça, 2-4 hepde töweregi, PCB önümçiligi, komponentleri gözlemek we ýygnamak möhleti gutarýar.Kitaply PCBA hyzmaty üçin ýalaňaç tagtalar, komponentler we beýleki bölekler taýýar bolsa 3-7 gün garaşyp bolar.

Şeýle-de bolsa, belli bir gurşun wagty önümiň aýratynlyklaryna, mukdaryna we sargytlaryň köpelmegi ýa-da sargytlaryň ýygnalýan wagty we beýlekilerine baglydyr.

Gyssagly sargyt bar (ähli bölekler taýýar bolsa az mukdarda PCB Assambleýasyna 24 sagat garaşyp bolar) we goşmaça töleg talap edilýär.Adatça, PCB Assambleýasyny çaltlaşdyryp, işi 1-4 iş gününiň içinde tamamlap bileris

Bellikler

Gün tertibi gaýtadan işlenýär we müşderä tassyklanylýar 0-njy gün hasaplanýar. Gurluş wagty töleg alnandan we sargyt tassyklanandan soň indiki iş gününden hasaplanýar.Dynç günleri, köpçülikleýin dynç alyş we ýük daşama wagtyny öz içine almaýar.Şeýlelik bilen, ýekşenbe we dynç alyş günlerinde goýlan sargytlar indiki iş güni gaýtadan işlener.

Planokary göwrümli önümçilik üçin meýilleşdirilen iberişler hem bar 

Satuw wekiliňiz bilen habarlaşmagyňyzy ýa-da bize e-poçta ibermegiňizi haýyş edýärissales@pcbshintech.comgözleg ýa-da sitata üçin.

Çaltlaşdyrylan PCB önümçilik bahasy üçin, PCB dizaýn faýlyňyzy we mukdaryna we talaplaryna wagt iberiňsales@pcbshintech.com.

PCB ShinTech-de nädip sargyt almaly

TUWLD3

Faýllary taýýarlamak

PCB önümçiligi üçin Gerber faýllaryndan RS-274X dykyzlyk sanawy, Excellon buraw faýly we buraw gurallary sanawy (Excellon buraw faýlyna girizilip bilner) talap edýäris.

PCB gurnamak üçin PCB Dizaýn Faýlyny talap edýäris (Gerhli Gerbers iň gowusy copper iň bolmanda mis gatlagyny, lehim pastasy gatlaklaryny we ýüpek ekran gatlaklaryny), Pick and Place (Centroid) we BOM-ny talap edýäris.

Sitata alyň

Send your zipped PCB design file, and Pick and Place, BOM (if quote for PCBA), substrate, quantity, and lead time requirements to sales@pcbshintech.com, and we'll back to you soon.

Töleg

Töleg syýasaty

1. 5000 $ -dan az bahasy bolan prototip, çalt öwrüm we köpçülikleýin önümçilik üçin 100% öňünden töläň (bölekleri satyn almagyň bahasy goşulmaýar).

2. 70% öňünden goýum, 30% 5000 $ -dan ýokary çykdajy üçin iberilmezden öň tölenýär (bölekleri satyn almagyň bahasy goşulmaýar).

3. We offer credit accounts with 30-day payment terms to clients who have ordered on a frequent basis over a period of six months or more. Please reach sales@pcbshintech.com if you want to apply for a credit account. We'll evaluate your order history and get back to you very quickly.

Töleg usullary

Häzirki wagtda diňe PayPal we Western Union, Simsiz geçirişi kabul edýäris.

1) Paypal

● PayPal hasaby:

● Pay at PCBShinTech: shintech20210831@gmail.com

Payment Töleg goýberilende sargyt belgisini belläň.

2) Simsiz geçiriş1

● ŞANGHAI PUDONG ÖSÜŞ BANKY

● Benefisiar hen Şençzhenen Şin Tehniki Co., Ltd.

● Bank: ŞANGHAI PUDONG ÖSÜŞ BANK Co., Ltd.

● Bank salgysy: L1-J047 / J048, Uniwalk, 99, Bain etrabynyň Sinhu ýoly,

EN ŞENZEN, 518000, Hytaý

● Hasap belgisi 79 79150078814000001819

● Swift kody SPDBCNSH030

3 ire Simsiz geçiriş2

● Benefisiar: HouXiaoge

● Benefisiar Bank: ZHEJIANG CHOUZHOU T COMJIRÇILIK BANK CO., LTD

● Peýdaly bankyň salgysy: NO.161 BA YI Günorta köçe, JINHUA ŞAHYRY, JEJIANG DÖWLETI, Hytaý

● Girdejiniň hasaby belgisi: 15701142110300055607

● SWIFT BIC / Kod: CZCBCN2X

● Girdejiniň salgysy we telefon belgisi: Şençzhenen ShinTech Engineering Co., Ltd.

Ip poçta indeksi: 518101 +8613676076355

● Araçy bank: AMERIKA BANKY NANEW ORORK Şahamçasy

● SWIFT BIC / Kod: BOFAUS3N

● Araçy bankyň salgysy: 222 BROADWAY NEW YORK NY AMERIKA BIRLEŞEN ŞTATLAR

4 EST Günbatar birleşigi:

Töleýjisi / peýdalanyjy:

Bank hasaby maglumatlary

Western Union

Ady Sýao Ge
Familiýasy Hou
Köçe 2-nji gat binasyA3 #, Huafeng Century tehnologiýa seýilgähi, Hangçeng şaýoly, Ksiang, Baoan etraby
Şäher Şençzhenen
Countryurt Hytaý
Poçta kody 518000

Bellik: Hasap-faktura gerek bolsa, sargydyňyzy ýerleşdireniňizde haýyş edip bilersiňiz ýa-da satuw wekili bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta ibermekpayment@pcbshintech.comhem işleýär.

Önümçilik maglumatlaryny barlaň

Çeper eserleriňize ýa-da in engineenerlerimiziň muny nähili düşündirjekdigine ynamyňyz ýokmy?Käwagt maglumat faýllaryňyzda awtomatlaşdyrylan PCB amalymyzyň tanap bilmeýän aýratynlyklary bolup biler.Ora-da ilkinji düzülişiňiziň dogry däldiginden gorkup bilersiňiz.Näme alada etseňizem, size zerur ynandyryjylygy berip bileris.Tagtanyňyz üçin önümçilige taýyn maglumatlary tassyklamak üçin ädim fiziki önümçilige başlamazdan öň gurlar.In engineenerlerimiz barlaglaryny tamamlan badyna, önümçilik faýllarynyň taýýardygyny we ýasamak ýa-da ýygnamak üçin tassyklamagyňyzy garaşmak üçin size e-poçta ibereris.

Önümçilik

Zynjyr tagtalaryny köpçülikleýin öndürmek üçin öňdebaryjy wagt, adatça 5-20 iş güni we PCB prototipi üçin 3-15 iş güni.

Tüweleý PCB gurnama sargytlary üçin gurşun wagty adatça 2-5 hepde töweregi, PCB önümçiligi, komponent gözlegleri we gurnama möhleti gutarýar.Kitaply PCBA hyzmaty üçin ýalaňaç tagtalar, komponentler we beýleki bölekler taýýar bolsa, 3-15 gün garaşyp bolar.

Leadörite gurşun wagty önümiň aýratynlyklaryna, mukdaryna we iň ýokary satyn alma wagty we ş.m. baglydyr .. Elbetde gyssagly sargyt bar we goşmaça töleg alynýar.

Eltip bermek

Ordershli sargytlar duşenbe gününden anna gününe iberilýär.Her bir sargyt özboluşly bolansoň, ýük daşama çykdajylary ululygyna, agramyna, ýük daşaýjysyna, harytlary saýlamagyň usulyna, töleg usulyna we tagtalaryňyzyň ýerleşýän ýerine baglylykda üýtgeýär.

Adatça, “Express” çalt, ýöne gymmat.Deňiz ýükleri köp mukdarda arzan bahaly çözgütdir.

Sitirleýiş tapgyrynda ýüküň agramyny bilmek mümkin däldigi sebäpli, iberiş salgysy we ýük daşaýjy belli bolansoň, Sargyt tassyklamasy ädiminde ýük tölegine takmynan baha berersiňiz.

wujslk40

Ordershli sargytlar duşenbe gününden anna gününe iberilýär.Her bir sargyt özboluşly bolansoň, ýük daşama çykdajylary ululygyna, agramyna, ýük daşaýjysyna, harytlary saýlamagyň usulyna, töleg usulyna we tagtalaryňyzyň ýerleşýän ýerine baglylykda üýtgeýär.

Adatça, “Express” çalt, ýöne gymmat.Deňiz ýükleri köp mukdarda arzan bahaly çözgütdir.

Sitirleýiş tapgyrynda ýüküň agramyny bilmek mümkin däldigi sebäpli, iberiş salgysy we ýük daşaýjy belli bolansoň, Sargyt tassyklamasy ädiminde ýük tölegine takmynan baha berersiňiz.

Preük öňünden tölemek üçin, tagtalaryňyzyň umumy agramyna, ýük ululygyna we ulanýan “Express” opsiýaňyza baha bermek esasynda ýük tölegini alýarys.Ightük nyrhlary takyk bilenden soň artykmaç tölegi yzyna gaýtaryp bereris.

Freük ýygnamak üçin, ýük daşamak tölegi öňünden saýlanan daşaýjy tarapyndan ýygnalar.Ippingük daşama bahasyny size habar bereris we önümçilik gutarandan soň töleg baglanyşygyny ibereris.

PCBShinTech provides the below shipping options. Other shipping methods (for example, Sea shipment) are also available, you can contact your sales representative or email to sales@pcbshintech.com for details.

Cgelen Eeltip beriş wagtyny höweslendirýär
DHL 3-5 iş güni
FedEx-IP 3-5 iş güni
FedEx-IE 7-10 iş güni
ÜPS  
TNT  

Şertler we şertler

1. Adatça, web sahypasynda “mugt eltip bermek” diýlip kesgitlenen marketing üçin az sanly önümlerden başga mugt eltip bermeýäris.

2. Berlen gowşuryş wagty diňe statistiki derňewiň esasynda ýakynlaşma.Islendik aýratyn ýagdaýlarda, uzaldylyp bilner.

3. Halkara iberişleriň köpüsinde ýygymlar we salgytlar görnüşinde goşmaça tölegler bolar.Goşmaça ýygymlar ýerli gümrük kanunlaryna baglylykda müşderiler tarapyndan tölener.

4. Gijikdirmek üçin kanuny taýdan jogapkärçilik çekmeýäris, ýöne iň täze maglumatlary almak üçin daşaýjy bilen hem habarlaşarys.

5. Gaty gijikdirilen sargytlar üçin önümleriňizi täzeden öndüreris we goşmaça tölegler ýük daşaýjynyň öwezini dolmak ýa-da müşderiler tarapyndan tölenip bilner.

6. “Covid-19” -yň bu kyn ýagdaýynda gowşuryş wagty dürli bolup biler.

Satuwdan soň hyzmatlar

Biz sizi kanagatlandyrmagy maksat edinýäris we haýsydyr bir mesele bar bolsa derrew satyjyňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Garaşylyşyndan has pes önümi ýa-da hyzmaty alandygyňyzy duýsaňyz, göni e-poçta iberip bilersiňizcustomer@pcbshintech.commüşderi hyzmat toparymyz size ýakyn wagtda jogap berer.Şeýle hem, gowulaşdyrmak üçin teklipleriňizi diňlemek isleýäris.

Hususy syýasat

PCBShinTech-de şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň iň möhümdigini bilýäris, şonuň üçin PCBShinTech müşderilere aşakdaky ýaly borç berýär:

PCBShinTech, müşderiler tarapyndan bize berlen ähli PCB we PCB ýygnamak maglumatlaryny ogurlamakdan, howp astyndan ýa-da bu syýasaty bozmakdan goramakdan goraýar.

PCBShintech şahsyýeti anyklaýan maglumatlary hiç bir üçünji tarapa paýlaşmaz, goýbermez, neşir etmez, kärendesine almaz ýa-da satmaz.Caseshli ýagdaýlarda, ähli işgärlerden Gizlinlik Policyörelgelerimizi we beýleki degişli gizlinlik we howpsuzlyk çärelerini berjaý etmegimizi talap edýäris.

PCBShinTech, ýygnaýan PCB maglumatlarymyza we berlen maglumatlar bilen näme edýändigimize ulanyjylarymyz üçin aç-açanlygy üpjün edýär;ulanyjy maglumatlaryna üçünji taraplaryň nämä girmelidigini goşmak bilen.

Haýsy maksat bilen PCBShinTech ulanyjylara maglumatlary bozulan bolsa we ähli hukuk edaralaryna kanuny taýdan doly derejede tabşyrsa, ulanyjylara dogry habar berer;PCB we PCBA maglumatlary gorap bilmezligimiziň adyndan ulanyjy maglumatlary bozulan ýa-da bozulan halatynda.


T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top