order_bg

Sitata alyň

Hususy sitata nädip almaly?

Ziplenen faýllary mugt sitata bermek haýyşy bilen bilelikde iberip bilersiňizsales@pcbshintech.com.

Sargyt edişiňizde kömek etmek üçin Satyjy ýa-da Goldaw adamy bilen baglanyşmak isleseňiz, bize jaň ediň ýa-da bize e-poçta iberiň, ýa-da web sahypasynyň sag tarapyndaky “Bize habar iber” düwmeleriniň üsti bilen ýa-da WhatsApp-yň APP-leri arkaly habar iberiň. , Skype ýa-da Wechat.Biz elmydama telefona jogap bermek ýa-da e-poçta ýa-da habarlara jogap bermek we kömek etmek üçin gelýäris.

Satyş ofisiniň telefony:  + 86-755-29499981

   Jübi telefony:+ 86-13430714229, + 86-19147791875, + 86-19147791893, + 86-13823210587

Weçat:+ 86-13430714229

Whatsapp:+ 86-13430714229

Skype:   + 86-13430714229

Islegleriňizi we faýllaryňyzy dizaýn edeniňizden soň, satuw wekiliňiz islegleriňizi kesgitlemek üçin siziň bilen habarlaşar.Ondan soň, dizaýn çylşyrymlylygyna baglylykda, adaty sitata bary-ýogy 2-24 sagadyň dowamynda (iş günlerinde; bölekleri gözlemek has köp wagt alyp biler) gowşurylar.Satuw we goldaw toparymyz, islegleriňizi kanagatlandyrmak we bahalaryňyzy size asap bermek üçin elmydama elimizden gelenini eder.

Takyk sitatany üpjün etmek üçin taslamaňyz üçin aşakdaky maglumatlary goşuň:

Maglumat talaplary

PCB ýasama maglumatlary talap edilýär

Ex Excellon buraw faýly we buraw gurallarynyň sanawyny goşmak bilen doly GERBER faýllary (Gerber RS274X-de makul bilner) (Excellon buraw faýlyna goşulyp biler)

.PDF-de goşmaça ýasama maglumat üçin "Meni oka"

Required Talap edilýän mukdarlar

Desired Islenýän wagty öwüriň

● Jezalandyryş talaplary

● Materiallar talaplary (material görnüşi, galyňlygy we mis talaplary)

Requirements Talaplary tamamlaň (görnüşi we galyňlygy)

Bellik:Gurmak üçin tabşyran zatlaryňyzyň dizaýn faýllaryňyzyň hakykatdanam bardygyny anyklamak üçin Gerber tomaşaçysynda faýllaryňyzy gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Howpsuzlyk sebäpli ýüklenen maglumatlaryň hemmesi poçta bilen iberilmelidir.

Metrik ölçegdäki gutarnykly deşik ululyklary.Deşikleriň üsti bilen örtülen (PTH) ýa-da deşikden (NPTH) ýaly ululyklary aç-açan belläň, ýogsam ähli deşikler PTH hökmünde kabul ediler.

PCB ýygnamak maglumatlary talap edilýär

1. PCB dizaýn faýly.Gerhli Gerberleri goşuň (iň bolmanda mis gatlagyny, lehim pastasy gatlaklaryny we ýüpek ekran gatlaklaryny talap edýäris).

2. Saýlaň we ýerleşdiriň (Centroid).Maglumat komponentleriň ýerleşişini, öwrümlerini we salgylanma dizaýnerlerini öz içine almalydyr.

3. Materiallar billi (BOM).Berilýän maglumatlar maşyn okalýan formatda bolmaly (Iň gowy görülýän Excellon).Gaplanan BOM aşakdakylary öz içine almalydyr:

Each Her bölümiň mukdary.

● Salgy dizaýneri - bir komponentiň ýerleşýän ýerini kesgitleýän harp kody.

End Satyjy we / ýa-da MFG Bölüm belgisi (Digi-Key, Mouser we ş.m.)

● Bölümiň beýany

● Paketiň beýany (QFN32, SOIC, 0805 we ş.m. paket gaty peýdaly, ýöne zerur däl).

● Görnüşi (SMT, Thru-Hole, Inçe meýdança, BGA we ş.m.).

Part Bölekleýin gurnamak üçin BOM-da ýerleşdirilmeýän komponentler üçin "Gurnama" ýa-da "adüklemäň" diýip bellik ediň.

Bellik: Howpsuzlyk sebäpli ýüklenen maglumatlaryň hemmesi poçta bilen iberilmelidir.

Minnetdarlyk sargyt

Sargydyňyzy e-poçta arkaly kabul ederis.Sargyt tassyklamasyny almasaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärissales@pcbshintech.com.

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top