order_bg

Sorag-jogap

General

PCB ShinTech näme edýär?

PCB ShinTech, PCB ýasama, PCB gurnama we komponentleri gözlemek boýunça dünýä derejesinde professional üpjün ediji.Bir üçegiň aşagynda açyk hyzmatlary alyp bilersiňiz.Şeýle hem, ýalaňaç tagtalaryňyzy ýasamaga ýa-da tagtalaryňyzy ýygnamaga rugsat berip bilersiňiz.

PCB ShinTech nirede ýerleşýär?

Hytaýda ýerleşýän PCB öndürijisi hökmünde ähli zynjyr tagtalary Hytaýda öndürilýär we ýygnalýar.Biziň desgalarymyz Sinfengde we Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Korporatiw ştab-kwartirasy Guanç Guangzhouou.

Siziň desganyňyz näçe uly?

PCB ShinTech häzirki wagtda umumy meýdany 280,000 m bolan önümçilik ýerleri bar2.PCB ShinTech 40,000 metre ýetmäge ukyply2PCB ýasama aýda we 15 sany SMT çyzygy we zynjyr tagtalaryny ýygnamak üçin 3 sany deşik bar.

Iş wagtyňyz näme?

Iş wagtymyz, duşenbe-anna günleri sagat 8:30 AM-5: 30 PM GMT + 8 arasynda.Ofislerimiz dynç günleri we Hytaýyň ähli esasy dynç alyş günlerinde ýapyk.

Önümçilik desgamyz günde 24 sagat işleýär.

Satuw we goldaw bölümimiz, Hytaýyň esasy dynç alyş günlerinden başga-da, duşenbe gününden anna gününe, 8:30 AM-11: 30 PM GMT + 8 arasynda açylýar.

We frequently offer email support (sales@pcbshintech.com, customer@pcbshintech) during off-hours and will try to get to your inquiry as soon as we are able to. One-to-one sales representative will respond to you once your requests received.

Gizlinlik syýasatyňyz näme?

PCB ShinTech-de şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň iň möhümdigini bilýäris we şahsy maglumatlary hiç bir üçünji tarapa satmaýarys ýa-da kärendesine almaýarys.Caseshli ýagdaýlarda, ähli işgärlerden Gizlinlik Policyörelgelerimizi we beýleki degişli gizlinlik we howpsuzlyk çärelerini berjaý etmegimizi talap edýäris.

Goldawy nädip almaly?

Satuw ofisimiz ýa-da satuw wekiliňiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

Söhbet - her sahypadawww.pcbshintech.comonlaýn söhbetdeşlik düwmesini işjeňleşdirip bilersiňiz.Bizi iş wagty onlaýn görersiňiz.Şeýle hem, aragatnaşykda däl wagtymyz habaryňyzy goýmak üçin bu aragatnaşygy ulanyp bilersiňiz.Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy goýup bilseňiz has täsirli bolar.şonuň üçin size has çalt kömek edip bileris.Mundan başga-da, Wechat + 86 13430714229, WhatsApp + 86 13430714229 we Skype + 86 13430714229 hem bar.

E-poçta -sales@pcbshintech.com

Telefon - + 86- (0) 755-29499981, satuw bölümi üçin +86 13430714229.

Mesele bar bolsa näme bolýar?

Biz sizi kanagatlandyrmagy maksat edinýäris we haýsydyr bir mesele bar bolsa derrew satyjyňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Garaşylyşyndan pes önümi ýa-da hyzmaty alandygyňyzy duýsaňyz, e-poçta iberiňcustomer@pcbshintech.comýa-da jaň ediň+ 86- (0) 755-29499981.PCB ShinTech 'müşderi hyzmatynyň başlygy Jiajing Cui-e göni e-poçta iberip bilersiňizshintech20210811@gmail.comhenizem kanagatlanmaýan bolsaň.Şeýle hem, gowulaşdyrmak üçin teklipleriňizi diňlemek isleýäris.

"Prototip" PCB-leriňiz adaty PCB-lerden ýa-da Advanced PCB-lerden tapawutly işlenýärmi?

No.ok. Prototip PCB-lerimiz, standart PCB-ler ýa-da Ösen PCB-ler, önümçilik zynjyr tagtalarymyz ýaly iň esasy önümçilik amallaryny ulanýarlar.

Sargyt bermek

Arealaňaç PCB zakazy ýa-da PCBA hindi sargytlary üçin iň az sargyt mukdaryna çägi barmy?

, Ok, ýalaňaç PCB tagtalary we PCB Assambleýasy üçin MOQ-de çäklendirmämiz ýok.

Sitirlemäni nädip alyp bilerin?

Sitata almagyň üç usuly bar.

1. Ziplenen PCB dizaýn faýlyňyzy, substraty, mukdaryny we wagt talaplaryny we BOM-ny iberiň (PCBA üçin sitata bolsa) sales@pcbshintech.com, we ýakynda size gaýdyp geleris.

2.We bu web sahypasynyň her sahypasynyň sag tarapynda Messenger-de biziň bilen söhbet edip bilersiňiz;ýa-da “Wechat”, “Skype” we “WhatsApp” -yň ID-si: 8613430714229.

Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

Mugt PCB hödürlemeýäris.Ses önümçiliginden ozal hilimizi barlamak isleseňiz, prototip sargytlaryny tabşyrmak iň amatlydyr.Hilimizi barlanyňyzdan soň buýrugy zerur mukdarda gaýtalamak aňsat.

Haýsy ýagdaýlarda goşmaça çykdajylar alarsyňyz?

Tagtanyň önümçiligi ýörite / ösen tehnikany talap etse, goşmaça çykdajylar bolar.Şol ösen tehnika şulary öz içine alýar: Lazerli buraw, arka buraw, hasaplaýjy, hasaplaýjy buraw, gyralary örtülen, V-skoring geçiň, ýarym kesilen, epoksi bilen doldurylan, mis bilen doldurylan pad / vias, 100% şowsuzlyk talap panel, ýörite press-sazlaýjy birikdirijiler, köp görnüşli ýerüsti gutarma, köp reňkli ýüpek ekran ýa-da lehimli maska, tagtalaryň üstki görnüşi (meselem, ENIG) meýdany standartdan (15%), altynyň galyňlygy 1-3 mikro dýuýmdan ýokary; , ululykdaky tagta (ini ululygy / uzynlygy 600 mm ýa-da 600 mm-den gowrak), ultra kiçi tagta (ini we uzynlygy ululygy 25 mm-den az), ýörite gaplama talaplary we ş.m.

Ationatyryş tölegiňiz barmy?

Ationatyrylan wagty ýasama ýagdaýyna baglylykda ýatyrylan sargytlar üçin bahasy ýatyrylan töleg alynýar.Arealaňaç tagtalaryň sargytlary 100% ýatyryş tölegine degişlidir.Islendik dilden ýatyrylmak üçin ýazmaça ýazgyny tassyklamak we üpjün etmek üçin derrew Satyjyňyz bilen habarlaşyň we e-poçta bilen habarlaşyň.

PCB ShinTech öndürip başlamazdan ozal önümçilik maglumatlaryny barlap bilerinmi?

Çeper eserleriňize ýa-da in engineenerlerimiziň muny nähili düşündirjekdigine ynamyňyz ýokmy?Käwagt maglumat faýllaryňyzda awtomatlaşdyrylan PCB amalymyzyň tanap bilmeýän aýratynlyklary bolup biler.Ora-da ilkinji düzülişiňiziň dogry däldiginden gorkup bilersiňiz.Näme alada etseňizem, size zerur ynandyryjylygy berip bileris.Tagtanyňyz üçin önümçilige taýyn maglumatlary tassyklamak üçin ädim fiziki önümçilige başlamazdan öň gurlar.In engineenerlerimiz barlaglaryny tamamlan badyna, önümçilik faýllarynyň taýýardygyny we siziň tassyklamagyňyzy garaşmagy maslahat bermek üçin size e-poçta ibereris.

Çap edilen elektron tagtam üçin gurallar üçin NRE tölegini haçan tölemeli?

Diňe aGurallar üçin zarýadýalaňaç tagtalaryň sargydy 5 m-den az bolsa2.

Dizaýnymda diňe azajyk üýtgeşiklik bar bolsa, Tooling NRE-den zarýad alýarsyňyzmy?

Çap edilen zynjyr tagtasyna haýsydyr bir üýtgeşme girizenimizde, ony düýbünden täze gurallar diýip belläris.Bu köne çeper eserleriň ýa-da cnc programmirlemeginiň öňüni almaga kömek edýär.Ujypsyzja üýtgeşiklik hem täze faýllar ýaly prosesi talap eder, şonuň üçin gurallar üçin töleg ulanylyp bilner.Jikme-jiklikler üçin satyjyňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Synag NRE näme?

Synag NRE, elektrik synagy üçin bir gezeklik "gaýtalanmaýan çykdajy".Bu töleg islege bagly däl, ýöne tölenende ähli bölek tagtalary goşmaça tölegsiz her gezek bölek belgisi we wersiýa sargyt edilende synagdan geçiriler.

Faýl talaplary

Çap edilen zynjyr tagtamy öndürmek üçin haýsy faýllar gerek?

J: Gerber faýllaryny apertura sanawy, Excellon buraw faýly we buraw gurallary sanawy bilen RS-274X talap edýäris (Excellon buraw faýlyna goşulyp biler).

Haýsy PCB faýly döredýän programma üpjünçiligini maslahat berersiňiz?

J: PCB dizaýn programma üpjünçiliginde aýratyn talaplar ýok.Gerber RS-274X formatda PCB dizaýn faýllary bilen üpjün etseňiz, tagtalaryňyzy takyk öndürip bileris.

Haýsy CAM programma üpjünçiligini ulanýarsyňyz?

J: Redaktirlemek we görmek üçin Frontline's Genesis programma üpjünçiligini ulanýarys.

Zynjyr tagtalarymy ýygnamak üçin haýsy faýllar gerek?

"PCB Dizaýn Faýly (Gerberleriň hemmesi iň gowusy bolar least iň bolmanda mis gatlagy, lehim pastasy gatlaklary we ýüpek ekran gatlaklary), Pick and Place (Centroid) we BOM.

BOM näme?Komponentlerimi satyn almak üçin haýsy maglumat gerek?

J: "BOM, materiallar üçin gysga, önüm öndürmek üçin çig malyň, önümleriň, gurnamalaryň we kiçi gurnamalaryň, komponentleriň we ş.m.-leriň giňişleýin sanawydyr. gurnama bahasy.

Gurşun wagty

S: PCB üçin garaşylýan gurşun wagty näçe?

J: Zynjyr tagtalaryny köpçülikleýin öndürmek üçin esasy wagtymyz, adatça 5-15 iş güni, PCB prototipi üçin 2-7 iş güni, çalt işlemek üçin 1-3 iş güni.

Leadörite gurşun wagty önümiň aýratynlyklaryna, mukdaryna we tekerine baglydyr, iň ýokary satyn almagyň wagty.Elbetde gyssagly sargyt bar we goşmaça töleg talap edilýär.

“Leadtime” barada has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizGurşun wagty <

S: PCBA sargyt üçin garaşylýan gurşun wagty näçe?

J: Tüweleý PCB gurnama sargytlary üçin esasy wagtymyz adatça 2-4 hepde töweregi, PCB önümçiligi, komponentleri gözlemek we ýygnamak möhleti gutarar.Kitaply PCBA hyzmaty üçin ýalaňaç tagtalar, komponentler we beýleki bölekler taýýar bolsa 3-7 gün garaşyp bolar.

Şeýle-de bolsa, belli bir gurşun wagty önümiň aýratynlyklaryna, mukdaryna we iň ýokary satyn alma wagtyna baglydyr.

“Leadtime” barada has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňiz<<

S: PCB-leri has gysga wagtda, meselem 1-3 günüň içinde gutaryp bilersiňizmi?

J: PCB önümçiligini çaltlaşdyryp, işi 1-4 iş gününiň içinde tamamlap bileris.Emma gyssagly tölegler bolar.Çaltlaşdyrylan PCB önümçilik bahasy üçin, PCB dizaýn faýlyňyzy we mukdaryna we talaplaryna wagt iberiňsales@pcbshintech.com.

“Leadtime” barada has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizgurşun wagty <

S: Sargyt üçin gurşun wagtyny nädip hasaplamaly?

J: Gündelik sargyt gaýtadan işlenýär we müşderä tassyklanylýar 0-njy gün hasaplanýar. Gurluş wagty töleg alnandan we sargyt tassyklanylandan soň indiki iş gününden hasaplanýar.Dynç günleri, köpçülikleýin dynç alyş we ýük daşama wagtyny öz içine almaýar.Şeýlelik bilen, ýekşenbe we dynç alyş günlerinde goýlan sargytlar indiki iş güni gaýtadan işlener.

Töleg we hasap-faktura

S: Haýsy töleg usullary bar?

J: Häzirki wagtda diňe PayPal, Alipay we Western Union, Simsiz geçirişi kabul edýäris.

Töleg hakda has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizSargyt nädip almaly<<

S: PayPal baglanyşygyny almadym, size nädip töläp bilerin?

J: Satyjymyza baryp bilersiňizsales@pcbshintech.comPayPal baglanyşygy üçin., A-da göni PayPal hasabymyza pul töläp bilersiňizshintech20210831@gmail.com, töleg boşadylanda sargyt belgisini bellemegiňizi haýyş edýäris.

Töleg hakda has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizSargyt nädip almaly<<

S: Karz hasaby alyp bilerinmi?

J: Alty aý we ondan hem köp wagtyň dowamynda ýygy-ýygydan sargyt eden müşderilere 30 günlük töleg şertleri bilen karz hasaplaryny hödürleýäris.Haýyş edýärinsales@pcbshintech.com

karz hasaby üçin ýüz tutmak isleseňiz.Sargyt taryhyňyza baha bereris we size çalt dolanarys.

Töleg hakda has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizSargyt nädip almaly<<

 

S: Ilkinji sargytym üçin öňünden tölemelimi?

J: Adatça ilkinji sargydyňyz üçin öňünden töleg talap edilip bilner.

Töleg hakda has giňişleýin maglumat üçin baglanyşyga girip bilersiňizSargyt nädip almaly<<

S: Maňa sargyt-faktura gerek.Näme etmeli?

J: Iki kagyz hasap-faktura we faktura.pdf elýeterli.Sargydyňyzy ýerleşdireniňizde haýyş edip bilersiňiz ýa-da satuw wekili bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta ibermeksales@pcbshintech.comhem işleýär.

S: Hasap-fakturamda hasaplaşyk salgysyny goşmaly.

J: Hasap adresiňizi we sargyt belgisini iberiňsales@pcbshintech.com.Üýtgedilenden soň tassyklama ibereris.

Eltip bermek

Mugt eltip bermegi teklip edýärsiňizmi?/ Ippingük daşamak üçin näçe pul gerek?

Adatça mugt eltip bermeýäris.Şeýle-de bolsa, eltip bermek we tölemek üçin kömek edip bileris.satuw wekiliňiz kömek üçin elmydama bolar.

Eltip bermek bahasy harytlary saýlamagyňyza, tagtalaryň agramyna, ýüküň ululygyna we karar berýän daşaýjylaryňyza baglydyr.

Haýsy iberiş mümkinçilikleri bar?

FedEX, DHL, UPS, TNT we beýleki opsiýalar bilen zynjyr tagtalaryny iberýäris.

Eltip bermek üçin näçe wagt gerek?

Adatça halkara ýük daşamak üçin 3-5 iş güni gerek.Şeýle-de bolsa, dürli ýagdaýlarda uzaldylyp bilner.

Halkara sargyt boýunça import tölegleri we gümrük tölegleri üçin kim jogapkär?

Internationalhli halkara müşderiler öz sargytlary we ähli sargytlar boýunça import tölegleri üçin jogapkärçilik çekýärler.Köp ýurtlarda we sebitlerde borçlar ýatyrylyp ýa-da boşadylyp bilner.Highokary paç tölemek mümkinçiligini azaltmak üçin önümleriňizi arzan bahadan yglan edip bileris.Bize ýetiňsales@pcbshintech.comjikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşmak üçin satuw wekiliňiz.

Iki sargyt bilelikde ibermek islesem, näçe pul tygşytlap bilerin?

Iberilýän salgy bilen bilelikde sargyt belgilerini iberiňsales@pcbshintech.com, ýüküň bahasyny soňky agramyna görä täzeden hasaplarys we bahanyň tapawudyny asap aýdarys.

300 PCB zakaz etdim, ilki 150 PCB alyp bilerinmi?

Elbetde, size zerur mukdarda PCB iberip bileris.Aýry-aýry ýük daşamak üçin goşmaça ýük tölegi alynýar

DHL-iň web sahypasyndaky iberilişi barlamak üçin teklip eden DHL yzarlaýyş belgiňizi ulanýaryn, ýöne "DHL talapyňyz üçin netije tapylmady" ýalňyş habary alyň, näme boldy?

Paketiňiziň ýaňy iberilen bolmagy we iberiş maglumatlary onlaýn ýagdaýda ýüklenmedik bolmagy ähtimal.Soňra ikinji gezek barlaň.Bölümi 48 sagadyň dowamynda yzarlap bilmeýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärissales@pcbshintech.comýa-da kömek üçin satuw wekiliňiz.

UPS, FedEX ýa-da DHL zakazymy bermekde gijä galsa näme bolar?

PCB sargytlaryňyzyň hemmesiniň wagtynda iberilmegine göz ýetirmek üçin gaty köp işleýäris.Şeýle-de bolsa, ýük daşaýjylaryň gijikdirilmegi we / ýa-da iberiş säwlikleri ýüze çykýan halatlary bolýar.Bu waka bolanda gynanýarys, ýöne bu göterijileriň gijikdirilmegi üçin jogapkärçilik çekip bilmeris.Şeýle-de bolsa, iň täze maglumatlary almak üçin ekspress bilen habarlaşmaga kömek ederis.Gaty gijikdirilen sargytlar üçin önümleriňizi täzeden düzeris we goşmaça töleg tölenen halatynda size täzeden ibereris.Elbetde, gyssagly kompaniýa köplenç öwezini dolmak üçin ýüz tutar.

Mümkinçilikler we tehniki talaplar

Köp gatly zynjyr tagtalary üçin Advanced Circuits haýsy ýadro galyňlygyny ulanýar?

003 ", .004", .005 ", .008", .010 ", .014", .021 ", .028", .039 ", .059", .093 "ýadrolar. PCB ShinTech wekili bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. beýleki galyňlyklary hem elýeterli bolmagy mümkin.

Işläp bilýän iň galyň çap edilen elektron tagtasy haýsy?

.250 "

Işläp bilýän iň inçe çap edilen zynjyr haýsy?

.020 "lehimli HAL örtük bilen sargyt edilen bolsa. Başga örtük opsiýalary ulanylsa has inçe. Jikme-jiklikler üçin satyjyňyz bilen habarlaşyň.

Iň uly PCB Advanced Circuit haýsy ýasap biler?

37 "x 120"

Misiň iň galyňlygy nämeden ybarat?

20 oz.

PCB prototipinden PCB önümçiligine baranymda başga mis agramyny sargyt edip bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.Gurluşyň bahasy üýtgäp biler, ýöne islendik gural töleginden ýüz öwüreris.

RF programmalaryny gurup bilersiňizmi?

Hawa.Rogers 4000, Teflon ýaly birnäçe RF materiallaryny saklaýarys.Thehli bahalar duýdurmazdan islendik wagtda üýtgedilip bilner.Islendik wagt sargytdan ýüz öwürmek hukugymyz bar.

RoHS gurşunsyz ýöriteleşdirilen ýörite tagtalar gurşunsyz nyşan bilen bellik edilermi?

RoHS-e laýyk gurşunsyz “Custom Spec” tagtalary, müşderi tarapyndan talap edilse, gurşunsyz nyşan bilen bellik ediler.Fab çyzgysynda ýörite görkezilmedik bolsa ýa-da aýratyn resminamada soralmasa, gurşunsyz nyşan goşulmaz.Galplygy kesgitlemek maksady bilen iş tertibiniň belgisinden başga hiç hili nyşan goşulmaýar.

PCB-iň massiw görnüşinde panellenmegini islesem, size näme gerek?

Doly massiwiňizi öňünden panellenen görnüşde ibermegiňizi maslahat berýäris.Bu massiwi isleýşiňiz ýaly düzmäge mümkinçilik berýär.Öz massiwiňizi düzmegimiz zerur bolsa, goşmaça in engineeringenerçilik wagtynyň tölenip bilinjekdigini biliň.

Mende diňe PCB faýly bar;Faýly panelleşdirip, panellerde tagta öndürip bilersiňizmi?

Hawa, mugt PCB faýly jezalandyryş hyzmatyny hödürleýäris.Sargyt tabşyranyňyzda, paneliň görnüşini saýlaň, mukdar bölüminde panel belgisini we tagtanyň ululygy bölüminde panel ölçegini dolduryň.Soňra ýekeje PCB faýly ýüklemek we tölegi boşatmak üçin onlaýn gollanmamyza eýeriň.Biziň inersenerlerimiz, faýlyňyzy spesifikasiýaňyza esaslandyrar we tassyklamak üçin iň soňky panellenen faýly iberer.Sargyt önümçiligi diňe siziň rugsadyňyz bilen başlaýar.

Alýumin PCB naprýa .eniýe bahasyna çydamly.

PCB-de ýokary woltly garşylyk talaplary bar bolsa, sargyt goýanyňyzda bellik ýazmagyňyzy haýyş edýäris.Volokary woltly garşylyk synagy zerur bolsa, "ýokary woltly garşylyk synagy" görnüşini saýlaň, şol bir wagtyň özünde mis yzynyň PCB görnüşine we deşik çyzgysy goşulan tablisadaky talaplara laýyk gelmelidir.

Çydamly naprýa .eniýe geçirijiniň PCB gyrasyna çenli aralyk bilen baglanyşyklydyr
PCB gyrasyna geçiriji 0,5 mm 1mm 1.5mm 2mm 2,5 mm 3mm
DC (V) 1500 1800 2300 2500 3000 3300
AC (V) 1300 1600 1800 2000-nji ýyl 2600 3000

 

“ISO9001”, “UL”, “TS16949”, “RoHS” tassyklandymy?

Hawa, biz ISO-9001, ISO14001, TS16949, UL, RoHS we AS9100 kepillendirilen.

Haýsy IPC standartlaryna daýanmak bilen öndürýärsiňiz?

PCB ShinTech-iň PCB-leri IPC-A-600 2-nji klasa gabat gelmek ýa-da ondan ýokary çykmak üçin öndüriler. Bu IPC spesifikasiýasy, PCB-leriň gabat gelmeli obýektiw wizual barlag binýadyny berýär.Müşderilerimiziň garaşýan hil standartyny almagyny üpjün etmek üçin önümlerimiziň halkara derejesinde neşir edilen standartlara garşy çykarylmagyna begenýäris.Productshli önümlerimiz uzak ömür we üznüksiz hyzmat garaşylýan programmalar üçin amatly bolar.


T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top