order_bg

Arza

PCBShinTech dünýäniň dürli künjeklerinden ýüzlerçe müň täzelikçilere we kärhanalara öz taslamalaryny dürli ugurlarda ýerine ýetirmäge kömek etdi.aragatnaşyk, howa giňişligi, awtoulag, elektrik ulaglary, lukmançylyk, senagat gözegçiligi, kompýuter we periferiýa enjamlary, elektronika, akylly öý,we ş.m.

PCBShi (2)
PCBShi (1)
PCBShi (3)
PCBShi (4)
PCBShi (5)

PCB ShinTechISO 9001, ISO14001, UL, ISO / TS16949 we AS9100 kepillendirilen.15 ýyldan gowrak tejribe, Tegelek tagtalary we PCB gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, Rigid PCB, Flexible PCB, Rigid-Flexible PCB, HDI PCB, Heavy Mis PCB, Metal Core PCB, Freokary ýygylykly PCB we beýlekiler (biziň barlamagymyzy haýyş edýärisPCB ýasama we Advanced PCB, we PCB Assambleýanyň mümkinçilikleri) ýokary hilli we tygşytly baha bilen.Senagat taslamalaryňyzy üstünlikli tamamlamaga kömek ederis.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Soraglaryňyz bar bolsa jaň edip bilersiňiz+ 86-13430714229ýa-da hatara habar iberiň (bu web sahypasynyň sag tarapyndaky ýaşyl habarçy düwmesine serediň).Biz bilen habarlaşyň »

Awtoulag we elektrik ulaglary

Elektronika häzirki wagtda awtoulaglara we beýleki ulaglara, esasanam elektrik ulaglaryna (EV) aşakdaky ýaly 3 usul bilen gatnaşýar:

PCBShi (7)

Howpsuzlygy ýokarlandyrmak.Radar gözegçiligi, stereo kamera, infragyzyl gözegçilik we awtonom hereketlendiriş ulgamy we ş.m.

Dwigatel ulgamyny gowulandyrmak arkaly ýangyç tygşytlamak ýa-da guýruk gazyny azaltmak ýa-da ýangyjyň elektrik togy bilen çalşylmagy bilen has ekologiýa taýdan arassa ..

Has amatly we rahatlyk howa şertleri ulgamyna, nawigasiýa we güýmenje ulgamyna we ş.m. degişlidir.

Dwigateli dolandyrmakdan, tormoz ulgamyndan, tizlik datçigi, howa ýagdaýy ulgamy, awtomatiki gulplama ulgamlary, şemal örtügi, howa ýassygy datçigi, LED ýa-da LCD displeýli dolandyryş paneli, oturdylan GPS we radar elektronikasy, awtoulagyň amatlylygy awtoulagyň ähmiýetini ýokarlandyrýar we elektrik ulagy PCB we zynjyr tagtasyny ýygnamak.

Awtoulag we EV PCB önümçiliginiň esasy talaplary:

1. Ygtybarlylyk

Awtoulag PCB-leri häzirki akymdan, ýylylyk geçirijisinden, ýaşaýyş siklinden we ygtybarlylygy we ş.m. talaplary taýdan gowy öndürijilikli bolmaly.Awtoulag öndürmek üçin PCB-leriň ýasalmagy üçin oňat, durnukly we dowamly işlemek möhümdir.

2. PCB görnüşleriniň giň gerimi

Şeýle hem awtoulag we EV PCB-lerdäki aýratynlyklar dürli funksiýalar üçin dizaýn edilendigi sebäpli ep-esli üýtgeýär.Galyň mis PCB-ler, awtoulag batareýasyndan aksesuar elektronikasyna köp mukdarda tok akymyny üpjün edýär, şonuň üçin adatça awtoulaglaryň, penjireleriň, gapdal aýnalaryň kiçi hereketlendirijilerinde bolýar.HDI zynjyr tagtalary hereketlendirijiniň dolandyryşlaryna, bortdaky WiFi we GPS, yzky kameralara we ätiýaçlyk datçiklere degişli awtoulaglarda möhüm rol oýnaýar.Awtoulagdaky LED elektronikasy alýumin PCB-leri saýlarkeramiki substrat PCB-lerÇöller, tokaýlar, daglyk ýerler ýa-da yssy güneşli howa ýaly awtoulag periferiýasynyň berk, berk gurşawyna garşy durmak.Öňki dolandyryş paneli, LED, LCD displeýi prosessor bilen birikdirmek üçin çeýe PCB-leri ulanyp biler.

3. Kosmos tygşytlylygy we ýeňil agram

PCB miniatýurizasiýasy awtoulaglarda we beýleki ulaglarda ulanylýan elektronikanyň köpüsini ösdürmek üçin möhüm hereketlendiriji boldy.Peýdaly ýangyçdyr we çykdajy öndürijiligi ýa-da ygtybarlylygy pida etmezden ululygyň we agramyň azalmagyndan ep-esli tygşytlar.

4. Şahadatnama

Obeer şaryndaky awtoulag senagaty üçin tehniki düzgünler hökmünde ISO / TS16949 awtoulag pudagy üçin aýratyn talaplary birleşdirýär we awtoulag bölekleriniň üpjünçilik zynjyrynyň kemçilikleriniň öňüni almaga, hiliň üýtgemegine we galyndylaryň azalmagyna ünsi jemleýär.

PCB ShinTech ISO / TS16949 kepillendirilen.15 ýyldan gowrak tejribe, Tegelek tagtalary we PCB gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, RIGID PCB, Flexible PCB, Rigid-Flexible PCB, HDI PCB, Heavy Mis PCB, Metal Core PCB we beýlekiler (PCB ýasama we Advanced PCB, we PCB Assambleýanyň mümkinçiliklerini barlamak üçin) ýokary hilli we tygşytly baha bilen.Awtoulag ýa-da elektrik ulagy taslamalaryňyzy üstünlikli tamamlamaga kömek ederis.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Soraglaryňyz bar bolsa jaň edip bilersiňiz+ 86-13430714229ýa-da bize hatara habar iber.Biz bilen habarlaşyň »

Aragatnaşyk

Aragatnaşyk, çap edilen elektron tagtasynyň tehnologiýasy giňden ulanylýan başga bir pudak.PCB-ler we PCBA-lar esasan simsiz tora, geçiriş toruna, maglumat aragatnaşygyna we 5G esasy stansiýalar, mikrotolkun geçiriji enjamlar, marşrutizatorlar, wyklýuçateller, OLT, ONU we saklaýyş enjamlary we ş.m. ulanylýar .. Saýlanan PCB-leriň görnüşleri şoňa görä üýtgeýär. ýörite programma.Aragatnaşyk pudagy üçin iň köp wagtlyk uçar, ýokary tizlikli köp gatly PCB, ýokary ýygylykly PCB, metal esasly PCB, gaty flex PCB tanyş.

5G durmuşymyzyň her bir ugruna täsir edip, aragatnaşyk täzeliklerine ýolbaşçylyk edýändigi sebäpli, aragatnaşyk enjamlary we ykjam terminallar arkaly tehnologiýa öwrülişikleri tolkunlary.Maglumat merkezi tarapyndan amala aşyrylýan aşa köp traffik we geçiriş tizligine ýokary talaplar sebäpli bu pudakdaky PCB tehnologiýasy ýokary dykyzlyga, ýokary köp gatlakly, ýokary ýygylykly materiallara, ýokary tizlikli materiallara, garyşyk basyşlara, çeýe-berk kombinasiýa we ýokary tarapa ösýär. ygtybarlylygy.

PCBShi (6)

Aragatnaşyk enjamlary esasan ýokary gatlakly PCB tagtalaryny ulanýar, şolardan 8-16 gatlak takmynan 42% -i tutýar.Jübi terminallary esasan HDI we çeýe tagtalar.

Ygtybarly RF / Mikrotolkun zynjyr tagtalaryny ýasamak üçin material gaty möhümdir.Dürli materiallar laýyk bolup biler we ýokary derejeli süýüm optikasy, PTFE, polimid we fiberglas maslahat berilýär.

Heatylylygyň ýaýramagynda ýeňil agram, çydamlylyk we oňat öndürijilik sebäpli alýuminiý PCB-ler, daş-töwerekde enjamlar ýa-da enjamlar açyk ýerlerde guruljak ýerlerde has gowy görülýär.

Tagtalary ýygnamak nukdaýnazaryndan aragatnaşyk üçin ulanylýan PCB-ler köplenç arka burawlamagy talap edýän deşik plitalary arkaly onlarça köp gatlakly bolýar.Şeýle hem çylşyrymly BGA we mikro BGA gurnamalary ýerüsti montaj talap edýär we deşik kombinasiýasy tehnologiýasy bilen örtülendir.

PCB ShinTech aragatnaşyk pudagynda zerur bolan dürli çap edilen platalary ýasamak we ýygnamak üçin tejribe, çeşmeler we tejribä eýe.Köp gatlakly PCB, Flexible PCB, Rigid-Flexible PCB, HDI PCB, RF / Mikrotolkun PCB, Alýuminiý PCB we beýlekileriň PCB-lerini ýokary hilli we PCB ýasamagy barlap görmäge ukyplydyrys. tygşytly baha.Aragatnaşyk taslamalaryňyzy üstünlikli tamamlamaga kömek ederis.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Soraglaryňyz bar bolsa jaň edip bilersiňiz+ 86-13430714229ýa-da bize hatara habar iber.Biz bilen habarlaşyň »

Senagat gözegçiligi

PCBShi (8)

Robotlar we robot tehnologiýasynyň nähili çalt ösýändigi bilen hemmämiz tanyş.Senagat awtomatizasiýasy bilen ýagdaý edil şonuň ýaly.Bütin dünýäde simsiz we ykjam tehnologiýalarda ýokary derejelere eýe bolan senagat awtomatizasiýasynyň uly ösüşi boldy.Senagat awtomatizasiýasy, hereket dolandyryşy, programmirläp bolýan logika gözegçilik ediji, adam maşyn interfeýsi, emeli nerw ulgamy we paýlanan dolandyryş ulgamy, maglumatlary ýygnamak üçin datçikler ýa-da gurallar ýaly dürli awtomatlaşdyryş gurallary bilen gurnama liniýalaryny, zawod robotlaryny, goşmaça önümçiligi we ş.m. öz içine alýar. we ş.m. Şol awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary ýa-da bölekleri, esasan, döredilmeli umumy esasy elementi çap edilen elektron tagtasydyr.

Senagat dolandyryş ulgamy, PLC ulgamlary, analog hasaplaýjylar, ses güýçlendirijiler, sanly hasaplaýjylar, elektromehaniki dolandyryşlar, synag gurallary, analizator, potensiometrler, geçirijiler, elektrik üpjünçiligi bölekleri we ş.m. ýaly elektronikanyň giň toplumyny öz içine alýar. , takyk, uzak ömri bar we aşa yssy, ýokary basyş, tozanly we güýçli yrgyldy we ş.m. ýaly senagat önümçilik şertlerine laýyk bolup biler.

PCB önümçiligi we zynjyr tagtasynyň gurnamasy bilen üpjün ediji hökmünde PCB Shintech, PCB-iň dürli görnüşlerini ýasamak we müşderiniň talaplaryna laýyklykda sungat usullary bilen ýygnamak tejribeli.

PCB ShinTech ISO 9001, ISO14001, UL, ISO / TS16949 kepillendirilen.15 ýyldan gowrak tejribe, Tegelek tagtalary we PCB gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, RIGID PCB, Flexible PCB, Rigid-Flexible PCB, HDI PCB, Heavy Mis PCB, Metal Core PCB, Freokary ýygylykly PCB we beýlekiler (PCB ýasama we Advanced PCB, we PCB Assambleýanyň mümkinçiliklerini barlamak üçin) ýokary hilli we tygşytly baha bilen.Senagat taslamalaryňyzy üstünlikli tamamlamaga kömek ederis.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Soraglaryňyz bar bolsa jaň edip bilersiňiz+ 86-13430714229ýa-da bize hatara habar iber.Biz bilen habarlaşyň »

Aerokosmos, Harby we Goranmak

Häzirki zaman söweşi tehnologiýa söweşidir.Üstünlikli harby kampaniýalary amala aşyrmak üçin iň täze tehnologiýa täzelikleri gatnaşýar.Harby we goranmak üçin ulanylýan PCB-ler, howa giňişliginde-de barha artýar.Örän ýokary hilli we ygtybarly öndürijilik islegi PCB-leriň enjamlarda, ýaraglarda, desgalarda we howa giňişliginde, harby we goranyş senagatynda ulanylmagy üçin iň häsiýetlidir.

Aşakda howa giňişligine, PCB we PCBA-nyň harby we goranyş amaly mysallary getirilýär.

PCBShi (9)

● Mikrotolkun we signallary gaýtadan işlemek ulgamy

Hand El bilen dolandyrylýan taktiki radio aragatnaşyk enjamlary

Electronic Elektron aragatnaşyk enjamlary

● Ses interfeýs programmalary

Flight Uçuşda elektrik üpjünçiligi

● Kuwwat paýlanyşy

● Kömekçi güýç birlikleri

● Elektrik açarlary

● Kosmos gämileriniň nawigasiýa ulgamlary

Data Radar maglumatlary gaýtadan işleýän enjamlar

● Pilotsyz ulaglar

Water Suwasty nawigasiýa ulgamlary

Target Maksatlaýyn ulgam

● Awtomatlaşdyryş ulgamlary

Et Jet gurallary

● Temperatura datçikleri

● LED yşyklandyryş ulgamlary

● Elektron garşy çäreler

● Uçarmansyz dolandyryş ulgamlary

Aerokosmos we harby elektronika (datçikler, enjamlar, gurallar, desgalar, ulgamlar we ş.m.) uzak dowamly gurluşa eýe bolmaly we agyr şertlerde ýa-da aşa temperaturada, basyşda, radioaktiwlikde ýa-da çyglylykda kyn şertlerde gowy işlemeli, howply himiki maddalara, hapalaýjy maddalara, yrgyldylara we üýtgäp durýan iş şertlerine sezewar bolmak.PCB-leri ýasamagyň we ýygnamagyň her bir prosesi, PCB-lerden öndürilen elektronikanyň çylşyrymly funksiýalary ýerine ýetirýändigine göz ýetirmek üçin nol ýalňyşlygyň kepilligi bilen bilelikde geler.

Bu pudakda PCB önümçiligi bilen baglanyşykly käbir pikirler materiallary we bölekleri saýlamak, ýerüsti gutarmak, lehim maskasy, arka burawlamak we beýleki amallary öz içine alýar.

Materiallary we bölekleri saýlamak PCB-leri gurmak ýa-da harby, goranmak ýa-da howa giňişliginde ulanylýan PCB-leri ýygnamak üçin esasy ädimlerden biridir.Mysal üçin, aşa yssylyga garşy durmak we okislenmeden gaça durmak üçin alýumin ýa-da kooperatiw hasaplanýar.Isola,Rogers, Polyimide we FR-4 we Taconic iň köp ulanylýan PCB materiallarydyr.

Surfaceöriteleşdirilen ýerüsti örtük we bezeg köplenç talap ediler.Akril esasly spreýler, HASL, ENIG, OSP, Çümdüriş Kümüşi, Simli Baglanylýan Softumşak Altyn ýa-da beýleki laýyk örtükler giňden ulanylýar.Tagtalary we bölekleri ýylylykdan we yrgyldylardan goramak üçin zerur bolan ýylylyk birleşmelerine garşylyk, hatda ýokary güýçli epoksi hem saýlanýar.

PCB we PCBA hil we iş prosesleriniň standartlary we şahadatnamalary, ýetilmeli ýa-da ulanylmaly.

9 AS9100D: Aerokosmos senagaty enjamlaryň we önümleriň Amerikanyň Goranmak ministrligi, FAA we NASA tarapyndan kesgitlenen standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hil gözegçiligini dolandyrmak üçin AS9100 ulanýar.

● IPC-6012 3A synpy: Bu IPC ülňüleri howa we goranyş ulgamlary üçin elektron önümleriň we çap edilen platalaryň ýokary öndürijiligini we ygtybarlylygyny kesgitleýär.Bu standart gaty PCB-ler üçin zerur klassifikasiýany we kärleri kesgitleýär.

PCB ShinTech, howa giňişligi we harby bazarlar üçin berk hil gözegçiligi we öňdebaryjy tehnologiýalar arkaly PCB ýasama we zynjyr tagtasy gurnama bilen subut edilen ýazgylara eýedir.PCB ShinTech AS 9100 kepillendirilen.Bu pudakdaky önümimiz bolsa, ýalňyşsyz kepillik bilen standart IPC-6012 3A synpyna ýetip biler.PCB ShinTech, çap edilen elektron tagtalaryny we PCB gurnama üpjün edijisi bolmaga ukyply.

Biz bilen habarlaşyň »indiki howa giňişligine, harby ýa-da goranyş taslamasyna nädip kömek edip biljekdigimizi görmek üçin şu gün.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Beýlekiler

PCB ShinTech, berk hil gözegçiligi we elektronika bazarlary üçin öňdebaryjy tehnologiýalar arkaly PCB ýasama we zynjyr tagtasy gurnama bilen subut edilen ýazgy bar.PCB ShinTech UL, TS16949, AS 9100 kepillendirilen.Bu pudakdaky önümimiz bolsa adaty IPC-2 we 3A synplara ýetip biler.PCB ShinTech, PCB tagtalaryny we PCB gurnama üpjün edijisi bolmak üçin ökde.

Biz bilen habarlaşyň »indiki howa giňişligine, harby ýa-da goranyş taslamasyna nädip kömek edip biljekdigimizi görmek üçin şu gün.

Sitata gerek bolsa, faýllaryňyzy we talaplaryňyzy iberiňsales@pcbshintech.com.

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmak üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top