sargyt_bg

Biz hakda

biz hakda

Kompaniýa syn

PCB ShinTech, aragatnaşyk, senagat gözegçiligi, lukmançylyk, awtoulag, elektronika, howa we harby we ş.m. ulanylýan innowasion, ygtybarly we tygşytly PCB we PCBA çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir. Qualityokary hilli, wagtynda PCB bermekde 15 ýyllyk tejribe bilen & PCBA, PCB ShinTech, belli bir wagtyň içinde we aralykdaky ähli zatlaryň çalt öwrümine, prototipine we önümçilik mukdaryny meýilleşdirilen goýbermäge ukyply.

PCB ShinTech, çylşyrymly, çeýe, gaty flex, alýumin, keramika, agyr mis, RF / mikrotolkun, HDI we başgalary öz içine alýan dürli çylşyrymly materiallary we materiallary çap etmek üçin niýetlenendir.

Mundan başga-da, PCB Assambleýasynyň doly hindi we bölek hindi hyzmatyny hödürleýäris, ýalaňaç zynjyr tagtalaryny öndürmek, gözleg materiallary we bölekleri, gurnama, gözden geçiriş we synaglar, paket we gowşuryş we ş.m. Iň täze enjamlar we iň täze tehnologiýalar, PCB ýygnamak mümkinçilikleri bilen. PCB ShinTech-de bir we iki taraplaýyn ýerleşdirmek üçin “Surface Mount Technology” (SMT), “Thru-deşik” we garyşyk tehnologiýa (Thru-deşikli SMT) bar.

PCB ShinTech 2005-nji ýylda döredildi we 15 ýylda 500+ işçi, 58 inersener we 41 hil gözegçilik in engineeneri bilen öndürijä öwrüldi.PCB Shin Tech-iň aýlyk ukyby 40,000 m2PCB üçin aýda we PCBA üçin 15 önüm çyzgysy bilen.

PCB ShinTech “Hil durmuşdyr” strategiýasy syýasaty boýunça hil gözegçilik ulgamyny döretdi.Biz ISO 9001, ISO14001, UL, TS16949 we AS9100 kepillendirilen we PCB ShinTech-iň her bir müşderiniň PCB hyzmatdaşyndan garaşmaly yzygiderli hilini üpjün etmek üçin zerur gözegçilikleri we amallary üpjün etmegini dowam etdirýän kompaniýa bolduk.

PCB ShinTech aragatnaşyk, elektrik ulaglary, sarp ediş elektronikasy, howa, deňiz, senagat enjamlary, synag we ölçeg, lukmançylyk, akylly öý, LED we ş.m. ýaly dürli ululykdaky we pudakdaky müşderiler bilen işledi. Toplanan artykmaçlyklar bilen PCB ShinTech hökman müşderiniň hiline, öňdebaryjy wagtyna, bahasyna, tehnologiýa ukybyna we hyzmatyna garaşmagyny ileri tutmak;

PCB ShinTech, islendik çap edilen elektron tagtasyny we PCB gurnama talaplaryny diýen ýaly goldap bilendigimize buýsanýar.Başlamak üçin telefon, e-poçta ýa-da söhbet arkaly habarlaşyň - indiki PCB taslamaňyzda pikiriňizi bazara çykarmak üçin size garaşýarys.

biz hakda (2)

Locationerleşýän ýerimiz

Baş edaraPCB Shintech, Hytaýyň Günbatar Şençzhenen şäherindäki Huafeng Century Sci & Tech Parkda ýerleşýär

Esasy önümçilikFçeýeligiHytaýyň Jiangxi welaýatynyň Sinfeng senagat seýilgähinde ýerleşýär.

Sapar etmek isleýärsiňizmi?Bize habar beriň we gezelenç meýilleşdirip bileris!

Taryhymyz

2005-nji ýylda esaslandyryldy we şondan bäri Şençzhenen şäherinde PCB & PCBA söwda kompaniýasy bolduk.

2005

2010-njy ýyl

Öý desgasynda ilkinji bolup, 3000 metr kuwwaty bolan Şençzhenen şäherine maýa goýuldy2/ aý.

Dongguanda başga bir PCB zawodyny satyn almak arkaly PCB önümçiliginiň kuwwaty 10,000 metre çenli ýokarlanýar2/ aý.

2013

2017

Kuwwatlylygy 40,000 metre çenli ulaldy2/ aý 2017-nji ýylda Jiangxi-de maýa goýlan desgalar. Şol bir wagtyň özünde 15 setirli PCBA desgalary guruldy.

Medeniýet

PCB ShinTech-iň gymmatlyklary, müşderilere bolan ünsümizden başlap, jemgyýetimize bolan ygrarlylygymyz ýaly her bir işimizde öz beýanyny tapýar.Gymmatlyklarymyz, işimizi, müşderilere nähili hyzmat edýändigimizi we biri-birimize nähili garamagymyz üçin esas bolup hyzmat edýär.

Ygtybarly önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.Müşderilere tejribe we joşgun bilen hyzmat edýäris.Etika, dogruçyllyk we dogruçyllyk kody bilen ýaşaýarys.

PCB ShinTech, öz içine alýan “Total Rewards” bukjasy bilen işgärlerimizi tanamaga we sylaglamaga borçlanýar:

Bäsdeşlik tölegi

Saglyk we iş / durmuş deňagramlylygyny goldaýan giňişleýin peýdalar programmalary

Employeeshli işgärleriň işini bitiren işleri üçin hormatlamak üçin wagtal-wagtal baýramçylyk çärelerini hödürläp, ajaýyp çykyşlaryň baýraklaryna gatnaşmalydygyna ynanýarys

newyork-1
Awstraliýa

Esasy gymmaty:

Hil ösüş üçin möhümdir

Ösen tehnologiýa bäsdeşlik ukybynyň özenidir

Kompaniýa, jemgyýet we işgär üçin gülläp ösmek.

Filosofiýa:

Toparlaýyn iş

Ösýän

Bütewilik

Win-win

Innowasiýa

Gözlegiňizi ýa-da sitata haýyşyňyzy bize iberiňsales@pcbshintech.comPikiriňizi bazara çykarmaga kömek etmek üçin önümçilik tejribesi bolan satuw wekillerimiziň birine birikmek.


T NEWZE Müşderi meselesi

BIRINJI Sargytdan 12% - 15% alyň

250 $ -a çenli.Maglumatlar üçin basyň

Göni söhbetdeşlikOnlaýn hünärmenSorag ber

shouhou_pic
live_top